Μενού

Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022


Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. AΕΣ Μουζακίου για τη χρονική περίοδο 2021-2022 βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων οι οποίες αποτελούν ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο εστιασμένο στις ανάγκες της ελαιοκομίας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αναλυτικά οι δραστηριότητες είναι οι παρακάτω:

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Bii.1 Εφαρμογή μαζικής παγίδευσης σε επιλεγμένες γεωγραφικές ζώνες
Bii.2 Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας σημαντικών τοπικών εχθρών / ασθενειών με χρήση φιλικών μέσων
Βii.3 Συστήματα κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας
Biii.1 Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου και αξιολόγηση κινδύνου με χρήση δεδομένων ακριβείας
Biv.1 Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με τα πρότυπα Αgro 2.1_2.2-3

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Γiii.1 Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων – Πρακτικές επίδειξης νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας
Γiii.2 Αειφόρος διαχείριση ελαιόκλαδων στο χωράφι
Γiii.3 Επιδεικτική χρήση σύγχρονων πρακτικών και μέσων συγκομιδής

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ
Δiv.1 Βελτίωση εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ποιότητας ελαιόλαδου στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Μουζακίου

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
Ei.1 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2007 της ΟΕΦ ΑΣ Μουζακίου
Eii.2 Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Μουζακίου
Eiii.3 Παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιόλαδου που παράγεται από την ΟΕΦ ΑΕΣ Μουζακίου

ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΦ
Στi.1 Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος
Στii.2 Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για την διάδοση πληροφορικών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου