Μενού

Οργάνωση Παραγωγών


Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μουζακίου Μεσσηνίας (ΑΕΣ Μουζακίου) αναγνωρίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με την υπ’ αριθμ. 6772/32979/05.02.2018 απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με την υπ’ αριθμ. 65521/310901/24.12.2020 απόφαση, επικαιροποίησε την Οργάνωση Παραγωγών του ΑΕΣ Μουζακίου σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η αρχική Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) που συνέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί – μέλη του ΑΕΣ Μουζακίου, αποτελούνταν από είκοσι εννέα (29) ελαιοπαραγωγούς – μέλη του Συνεταιρισμού. Σήμερα και με βάσει της τελευταίες αλλαγές η Οργάνωση αποτελείται από σαράντα ένα (41) ελαιοπαραγωγούς-μέλη του συνεταιρισμού.

Η Οργάνωση Παραγωγών λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού Λειτουργίας της ΟΠ, του Καταστατικού του ΑΕΣ Μουζακίου, και της κείμενης νομοθεσίας.
Βασικός σκοπός της ΟΠ είναι η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την εν γένει αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς τους. Για τους σκοπούς αυτούς η ΟΠ έχει υποβάλει διετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς και την περιοχή.

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου του ΑΕΣ Μουζακίου έχει ως ανώτατο όργανο την Ειδική Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλους τους παραγωγούς που είναι μέλη της ΟΠ. Η Ειδική Γενική Συνέλευση εκλέγει την Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) της ΟΠ που αποτελείται από 3 μέλη.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο (Διαχειριστή) της. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την ΟΠ Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς και τη Διαχειριστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η τρέχουσα σύνθεση της Δ.Ε είναι η εξής:

– Στυλιανόπουλος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
– Λαμπρόπουλος Θεόδωρος – Μέλος
– Νικολακόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου – Μέλος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου